Heulsestraat 14/2, 8860 Lendelede (België)

Privacy policy & GDPR

ADM-Concept privacy policy

We verzamelen de e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, geaggregeerde informatie over welke pagina’s consumenten bezoeken of bezoeken, en informatie die vrijwillig door de consument is verstrekt (zoals enquête-informatie en / of siteregistraties). De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om de inhoud van onze webpagina’s en de kwaliteit van onze service te verbeteren, en wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve om producten of services te leveren die u hebt aangevraagd, als we uw toestemming, of onder de volgende omstandigheden:

Het is noodzakelijk om informatie te delen om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van de servicevoorwaarden van de specifieke toepassing, of zoals anderszins vereist door wet. We dragen informatie over u over als ADM-Concept wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf. In dat geval zal ADM-Concept u op de hoogte brengen voordat informatie over u wordt overgedragen en wordt zij onderworpen aan een ander privacy beleid.

Informatieverzameling en gebruik

Wanneer u zich registreert voor een ADM-Concept-product, vragen we om informatie zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, factuuradres, creditcardgegevens. Leden die zich aanmelden voor het gratis account hoeven geen creditcard in te voeren. ADM-Concept gebruikt de verzamelde informatie voor de volgende algemene doeleinden: levering van producten en diensten, facturering, identificatie en authenticatie, verbetering van de dienstverlening, contact en onderzoek. ADM-Concept kan u productrelevante informatie sturen wanneer u een proef- of betalende account maakt, u kunt zich op elk moment afmelden. ADM-Concept deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij uitdrukkelijk door u goedgekeurd.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn vereist om de diensten van ADM-Concept te kunnen gebruiken. We gebruiken cookies om huidige sessie-informatie vast te leggen, maar hebben geen permanente cookies nodig.

Dataopslag

ADM-Concept maakt gebruik van externe leveranciers en hostingpartners om de nodige hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie te leveren die nodig zijn om onze diensten uit te voeren. Hoewel ADM-Concept eigenaar is van de code, databases en alle rechten op de ADM-Concept-toepassingen, behoudt u alle rechten op uw gegevens.

Bekendmaking

ADM-Concept kan persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven onder speciale omstandigheden, zoals om te voldoen aan dagvaardingen of wanneer uw acties in strijd zijn met de servicevoorwaarden van een van onze applicaties.

Veranderingen

ADM-Concept kan dit beleid periodiek bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop we omgaan met persoonlijke informatie door een kennisgeving te sturen naar het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw ADM-Concept-account voor de primaire rekeninghouder. U behoudt het recht om uw persoonlijke informatie op elk moment in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen als deze onjuist is. Neem hiervoor contact op.

GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is een verordening waarmee het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de gegevensbescherming voor alle individuen binnen de Europese Unie willen versterken en verenigen. (EU). Het behandelt ook de export van persoonsgegevens buiten de EU. De AVG is primair bedoeld om de controle terug te geven aan burgers en ingezetenen over hun persoonsgegevens en om de regelgeving voor internationaal zakendoen te vereenvoudigen door de regelgeving binnen de EU te verenigen.

Het bezoeken van de website, het aanmaken van een demo-account ten behoeve van het gebruik van de WAVEDESK demo, het aanmaken van een account om gebruik te kunnen maken van de WAVEDESK diensten, het inschrijven voor de nieuwsbrief en / of een seminar, webinar of evenement impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens of opt-in) van de privacyverklaring en bijgevolg hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonlijke gegevens

Adm-Concept kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste / mobiele telefoon)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie over uw gebruik van de website, het WAVEDESK-platform (hierna het “Platform” genoemd) en / of de WAVEDESK mobiele applicatie (hierna de “App” genoemd) (inclusief, maar niet beperkt tot heatmaps, surfopnames, IP-adres, browsertype, de webpagina’s die je bezocht toen je toegang kreeg tot de website)
 • De inloggegevens van uw mobiele apparaat, evenals geografische locatiegegevens (indien van toepassing)
 • Camerabeelden
 • Communicatievoorkeur
 • Alle persoonlijke gegevens worden vrijelijk aan ADM-Concept verstrekt (bijvoorbeeld in het licht van correspondentie met ADM-Concept).
 • WAVEDESK verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van de website en WAVEDESK-diensten via het Platform en / of de App. Zo zal WAVEDESK bijvoorbeeld automatisch loggen welke onderdelen van de website, Platform en / of App u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en welke website u bezocht bij het verkrijgen van toegang tot de Website. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u niet identificeren, maar het stelt WAVEDESK wel in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de website, het Platform en / of de App.

Methoden voor het verzamelen van gegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

 • Offerte aanvragen
 • Een (demo) account aanmaken
 • Samenwerking met ADM-Concept
 • Het e-book downloaden
 • Sjablonen downloaden
 • Bezoek aan de website
 • Bezoek aan de kantoren van ADM-Concept
 • Uw gebruik van de diensten van ADM-Concerpt, al dan niet via de website, het Platform en / of de App, en al dan niet met gebruikmaking van een mobiel apparaat
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief en / of de blog (al dan niet via de website)
 • Inschrijven voor een Webinar, seminarie en / of evenement
 • De verificatie van uw identiteit (bijv. wanneer u contact opneemt met de klantenservice)
 • Inkomende en uitgaande correspondentie met ADM-Concept
 • Ideeën communiceren met ADM-Concept met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening, het Platform en / of de App
 • Het uitwisselen van visitekaartjes
 • Een verbinding gemaakt tussen het platform en sociale netwerkplatforms
 • De door ADM-Concept verzamelde persoonsgegevens worden daarom uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

ADM-Concept kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Registratie van bezoekers bij bezoek aan de ADM-Concept kantoren
 • Het aanmaken van een (demo) account en bevestiging daarvan
 • Uitvoering van de overeenkomst met ADM-Concept (incl. opvolging daarvan)
 • Het verlenen van diensten van ADM-Concept, al dan niet via de website, het Platform en / of de App, en al dan niet met gebruikmaking van een mobiel apparaat
 • Ondersteuning / assistentie verlenen (bijvoorbeeld bij problemen)
 • Sturen gerichte marketing en advertenties, updates en aanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeuren en – indien van toepassing – met uitdrukkelijke toestemming
 • Facturen opstellen en betaling innen
 • Verstrekken van het e-book
 • Leveren van de sjablonen
 • Verzenden van nieuwsbrieven en / of blog
 • Een bevestiging sturen bij inschrijving voor een Webinar, seminar, evenement
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website, het Platform en / of de App
 • Statistieken maken
 • Opmaken van een offerte
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en ander marktonderzoek
 • Beveiliging van ADM-Concept-kantoren
De verwerking vindt plaats op de volgende juridische gronden, al naargelang het geval:
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met ADM-Concept of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ADM-Concept is onderworpen
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door ADM-Concept of door een derde, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen (in het bijzonder wanneer je bent een kind).

Openbaarmaking van gegevens aan derden

ADM-Concept zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is in het kader van het leveren en optimaliseren van ADM-Concept diensten (inclusief maar niet beperkt tot onderhoudswerkzaamheden, betalingsverwerking, het leveren van diensten aan WAVEDESK (bijv. onder aanneming) en databasebeheer). In dit verband kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan betalingsproviders, softwareleveranciers, Cloud partner, datacenter, externe IT-consultants en serviceproviders.

Als het in dit kader noodzakelijk is dat ADM-Concept uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, is de derde partij verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat ADM-Concept uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) als ADM-Concept hiertoe verplicht is op grond van de wet of op grond van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) om onze rechten te vrijwaren en te verdedigen;
 • Indien ADM-Concept, of het merendeel van zijn activa, wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die ADM-Concept heeft verzameld – een van de overgedragen activa zullen zijn;
 • Om soortgelijke profielen als uw eigen profiel te identificeren, behalve als u zich in dit opzicht uitdrukkelijk hebt afgemeld.
In alle andere gevallen zal ADM-Concept uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft verkregen en (ii) een verwerkersovereenkomst met de derde heeft afgesloten. Betrokken partij, die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en privacy-naleving van uw persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke gegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door naleving van een andere wettelijke verplichting, zal ADM-Concept uw persoonsgegevens alleen bewaren voor de periode die nodig is om het betreffende doel te bereiken en te vervullen, zoals gespecificeerd in de privacyverklaring onder ‘Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het licht van de verwerking van uw persoonsgegevens geniet u de volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens die ADM-Concept mogelijk over u heeft;
 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’) (ADM-Concept wil u erop wijzen dat in dit verband bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn en / of niet meer geleverd kunnen worden na uitvoering van uw verzoek om bepaalde vereiste persoonsgegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen / bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
Als u een beroep wilt doen op uw privacy rechten, zoals hieronder gedefinieerd, neem dan contact op met info@adm-conept.com
Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op de knop “uitschrijven” onder elke e-mail van ADM-Concept te klikken.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

ADM-Concept verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

ADM-Concept bewaart alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld in de Cloud (met datacenter (s) binnen de EU). Ondanks het beveiligingsbeleid van ADM-Concept, de controles die het uitvoert en de acties die het in deze context voorstelt, kan een onfeilbaar niveau van beveiliging niet worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van verzending of verzending via internet, of enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, is ADM-Concept in deze context niet in staat om absolute veiligheid te garanderen.

Ten slotte zal de veiligheid van uw (demo) account mede afhankelijk zijn van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord bij het verkrijgen van toegang tot het Platform en / of de App. ADM-Concept zal nooit om uw wachtwoord vragen, wat betekent dat u dit nooit persoonlijk hoeft te communiceren. Als u uw wachtwoord toch aan een derde heeft meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven aanvullende diensten aan te willen bieden – krijgt deze derde via uw wachtwoord toegang tot uw (demo) account en uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen bent u aansprakelijk voor de transacties die plaatsvinden als gevolg van het gebruik van uw (demo) account. ADM-Concept raadt u dan ook ten zeerste aan om, als u constateert dat iemand toegang heeft gehad tot uw (demo) account, direct uw wachtwoord te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdende verwerking van gegevens

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar een ontvanger met woonplaats of statutaire zetel in een land dat niet onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie valt, wordt beheerst door de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht , die (i) de modelcontractbepalingen bevatten, zoals bedoeld in het ‘besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87 / EG)’, of (ii) enig ander mechanisme ingevolge de privacywetgeving, of enige andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Update van de privacyverklaring

ADM-Concept heeft het recht om deze privacyverklaring te actualiseren door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om regelmatig de website en de pagina met uitleg over de privacyverklaring te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Aangepaste GDPR

ADM-Concept heeft een groot aantal klanten.
Dit maakt het lezen en ondertekenen van gegevensverwerkingsovereenkomsten van al onze klanten onmogelijk. Daarom zijn de regels voor gegevensverwerking zoals bepaald in deze voorwaarden van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de regels voor gegevensverwerking zoals hier bepaald en andere bepalingen, hebben onze voorwaarden voorrang.
Als een aangepaste GDPR een must is om een overeenkomst met ADM-Concept aan te gaan, neem dan contact op met info@adm-concept.com, maar houd er rekening mee dat dit alleen mogelijk is voor abonnementen met 30 licenties of meer en dat de voorwaarden in een aangepaste DPA nooit veel zullen afwijken van wat is hier vermeld in onze voorwaarden.